அணி திரள்வோம்

அணி திரள்வோம்
அணி திரள்வோம்

ஆயத்தமாவோம்

ஆயத்தமாவோம்
ஆயத்தமாவோம்

Wednesday, September 7, 2016

தர்ணா போராட்டம்

தர்ணா போராட்டம் 
UNITED FORUM
Settle United Forum's 24 point charter of demands, including:- 
  • Immediate negotiations for Wage Revision w.e.f. 01.01.2017.
  • Payment of Rs.7,000/- as adhoc PLI.
  • Settle stagnation by granting annual stagnation increments.
  • Implement DoP&T orders on promotions of SC/ST employees.
  • Pension contribution of Directly Recruited employees.

No comments:

Post a Comment